Slot Mania

วิธีฝากเงินเข้า w88

1. เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกที่เมนู “ฝากเงิน” อยู่บนขวามือ หรือเลือกที่เมนูการเงิน และคลิกที่ “ฝากเงิน”

ฝากเงิน-ถอนเงิน w88

2. เมื่อกดปุ่มฝากเงินแล้วจะมีหน้าต่างแสดงดังรูป

ฝากเงิน-ถอนเงิน w88

ท่านสามารถเลือกฝากเงินเข้าได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

  • ฝากเงินด่วน
  • Quick Pay
  • FastPay
  • Wepay
  • ควิกออนไลน์

ฝากเดี๋ยวนี้ >> คลิก

วิธีถอนเงิน w88

1. คลิกที่เมนู “การเงิน” แล้วเลือกไปที่ “ถอน”

2. เมื่อกดปุ่มถอนเงินแล้วจะมีหน้าต่างแสดงดังรูป ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน

ฝากเงิน-ถอนเงิน w88

ถอนเดี๋ยวนี้ >> คลิก

หมายเหตุ การฝากเงิน-ถอนเงิน บัญชีจะต้องตรงกับชื่อสมาชิกเท่านั้น